Partner lokal nga Mireshi për vitin 2016:

HULUS Muharremi

MUHAMET Sulejmani

ALPINA Enver Kryeziu

ISA Kastrati DPT

 

 

Partnerë të tjerë