Protokolli i mbledhjes së parë 2018

Protokolli i mbledhjes së dytë 2018

Protokolli i mbledhjes së tretë 2018

Protokolli i mbledhjes së katërt 2018

Protokolli i mbledhjes së pestë 2018

Protokolli i mbledhjes së gjashtë 2018

Protokolli i mbledhjes së shtatë 2018

 

Protokolloi i kuvendit te pergjithshem i shoqates 17shkurti per vitin 2017

Protokolli i mbledhjes së parë 2017

Protokolli i mbledhjes së dytë 2017

Protokolli i mbledhjes së tretë 2017

Protokolli i mbledhjes së katërt 2017

Protokolli i mbledhjes së pestë 2017

Protokolli i mbledhjes së gjashtë 2017

Protokolli i mbledhjes së shtatë 2017

Protokolli i mbledhjes së tetë 2017

Protokolli i mbledhjes së nëntë 2017

Protokolli i mbledhjes së dhjetë 2017

Protokolli i mbledhjes së 11-të 2018